Zgłoszenie lądowania

GODZINY PRACY LOTNISKA (obsługi lotów): 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 900 do 1500 LMT.

Poza godzinami pracy lotniska, zamiar lądowania na lotnisku EPKM należy zgłosić do przedstawiciela zarządzającego (Aeroklub Śląski) z wyprzedzeniem:

  • co najmniej 6 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 maja do 30 września,
  • co najmniej 12 godzin przed planowaną operacją startu lub lądowania w dzień w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
  • co najmniej 24 godziny przed planowaną operacją startu lub lądowania w nocy, niezależnie od pory roku.
 
Zgłoszenie należy wysłać przy wykorzystaniu poniższego formularza lub SMS-em na numer 4628. Treść SMS: epkm.znaki_statku_powietrznego (np. epkm.spkyb).

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@aeroklub.katowce.pl, pod numerem telefonu 32 2561053 lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wyrażenia zgody na lądowanie na lotnisku EPKM oraz wykonania usługi z tym związanej.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany podmiotom trzecim. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.